Najbližšie kurzy, školenia sa začínajú

Bližšie informácie získate na čísle +421 950 50 22 57 alebo e-mailom

Prečo si vybrať nás

Máme bohaté skúsenosti

Hovoria za nás stovky úspešne dokončených projektov a dlhodobé spolupráce s našimi klientmi.

Odborne Vám poradíme

Školíme aj úplných začiatočníkov, takže sa nemusíte bát, že by ste niečomu nerozumeli. Všetko Vás naučíme.

Individuálny prístup

Ku každému nášmu zákazníkovy pristupujeme individuálne a venujeme mu plnú pozornosť, tak aby si z kurzu odniesol všetky informácie.

Dôležité oznamy / upozornenia

Oficiálne vyjadrenie Národného Inšpektorátu práce k strojníckym preukazom

Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (ďalej „vyhláška č. 77/1965 Zb.“) bola vydaná ako vykonávací predpis k zákonu č. 65/1961Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“). Nakoľko bol zákon č. 65/1961 Zb. o BOZP dňom 01. 01. 1966 zrušený zákonom č. 65/1965 Zb., týmto dňom zároveň sa stala neúčinnou aj vyhláška č. 77/1965 Zb.
V čase platnosti vyhlášky č. 77/1965 Zb., t. j. do 01.01.1966 udeliť oprávnenie na obsluhu stavebného stroja a vydať o tom preukaz malo v pôsobnosti Ministerstvo stavebníctva alebo ním poverený orgán. ÚVS založený 16.03.1970, ÚVS ŠPO zriadený 25.02.1999 a ani ÚVS s. r. o. zapísaný do OR SR dňa 25.04.2001 nemohli byť Ministerstvom stavebníctva poverené ako orgány na vydávanie preukazov v zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 77/1965 Zb., nakoľko táto v čase ich vzniku bola už neplatná.

Vydávanie písomných dokladov o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie pre obsluhu stavebných strojov a zariadení je v zmysle príslušných platných ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 356/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti , preto sa preukazy obsluhy stavebných strojov vydané na základe vyhlášky č. 77/1965 Zb. Ústavom vzdelávania a služieb s. r. o. považujú za neplatné. Pri neplatnosti preukazu nie je možné vykonať aktualizačnú odbornú prípravu každých päť rokov podľa § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.
Podotýkame, že ak sa strojník preukáže strojníckym preukazom vydaným podľa vyhlášky č. 77/1965 Zb. pri inšpekcii práce alebo pri vyšetrovaní pracovného úrazu, v nadväznosti na vyššie uvedené, predloženým preukazom nie sú splnené požiadavky § 16 ods. 1 písm. b) zákona č.124/2006 Z. z.
Ak máte záujem o vydanie platného dokladu obsluhy stavebných strojov (záchranu preukazu) kontaktujte nás. Zdroj : NIP
strojnicky preukaz UVS-Neplatný

Úspešným absolvovaním kurzu u nás získate jediný platný vzor preukazu obsluhy motorových vozíkov podľa normy STN 26 8805.

preukaz vzv -Platný vzor

Obchodní partneri

Kancelária

BOZP Danny Agency s.r.o.,
Štúrova 1953/155
areál Stavebnín Kartel Nitra
949 01 Nitra

kancelária BOZP Danny Agency-www.bozpslovakia.sk

Kontakt
+421 950 50 22 57

Napíšte nám