Cenník bezpečnotechnickej služby, technika požiarnej ochrany a koordinátora na stavenisku

Bezpečnotechnická služba (poskytovania služieb bezpečnostného technika)
Počet zamestnancov organizácie€/mesiac
Do 5 zamestnancov30 €
Od 6 – 10 zamestnancov50 €
Od 11 – 20 zamestnancov70 €
Od 21 – 35 zamestnancov90 €
Od 36 – 50 zamestnancov140 €
Od 50 zamestnancovDohodou
Dokumentácia BOZP
Základný balík dokumentácií BOZP
1. Smernica BOZP „Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“
2. Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
3. Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie – TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN
4. Smernica BOZP „Určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom“
5. Základné zásady pri zamestnávaní mladistvých.
6. Základné zásady pri zamestnávaní žien
7. Smernica BOZP – Na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP
8. Smernica BOZP – Na poskytovanie OOPP
9. Smernica BOZP – Na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu
10. Smernica BOZP – Na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok
11. Smernica BOZP – Na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
12. Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti
13. Všeobecné zásady bezpečného správania sa na pracovisku.
14. Posúdenie rizík – profesií
15. Zoznam OOPP pre jednotlivé profesie.
16. Evidenčná karta VTZ, Evidenčná karta elektrického spotrebiča, vzor zápisnice o prejednaní škody.
17. Pravidlá pre vybavovanie pracovísk lekárničkami.
18. Prevádzkové poriadky
450 €

Pri objednaní služieb bezpečnostného technika + technika požiarnej ochrany => ZĽAVA 10%

Cenník poskytovania služieb technika požiarnej ochrany
Počet zamestnancov organizácie€/mesiac
Do 5 zamestnancov30 €
Od 6 – 10 zamestnancov50 €
Od 11 – 20 zamestnancov70 €
Od 21 – 35 zamestnancov90 €
Od 36 – 50 zamestnancov140 €
Od 50 zamestnancovDohodou
Dokumentácia ochrany pred požiarmi
Základný balík dokumentácií OPP
1. Požiarna identifikačná karta
2. Požiarne poplachové smernice
3. Požiarny poriadok
4. Tabuľky protipožiarnej hliadky pracoviska
5. Požiarnu knihu
6. Pokyny pre ohlasovňu požiarov
7. Pokyny pre zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase
8. Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok pracovísk
9. Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
10. Záznamy o vykonanom školení protipožiarnej hliadky a vedúcich
250 €

Pri objednaní služieb ABT + technika požiarnej ochrany => ZĽAVA 10%

Cenník poskytovania služieb Koordinátora na stavenisku
Počet zamestnancov€/výjazd
Do 20 zamestnancov80 €
Od 21 – 40 zamestnancov120 €
Od 41 – 100 zamestnancov160 €
Nad 100 zamestnancovDohodou
Doprava
Prepravné náklady0,50 € za každý začatý km

Pri objednaní služieb ABT + technika požiarnej ochrany => ZĽAVA 10%

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo