Bezpečnostnotechnická služba BTS

Bezpečnostnotechnickú službu BTS zabezpečujeme našimi bezpečnostnými technikmi dodávateľským spôsobom, v zmysle ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovení §21 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu. Cieľom bezpečnostnotechnickej služby je poskytovanie poradenských služieb pri zaisťovaní BOZP, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

Bezpečnostnotechnická služba základný balík obsahuje:

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto činnosti vykonávame na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia BOZP. V prípade, že nemáte záujem o dlhodobú spoluprácu, na základe jednorázovej objednávky Vám spracujeme dokumentáciu o BOZP pre príslušný objekt a vykonáme školenie o BOZP.

Základný balík dokumentácie BOZP obsahuje:

 

Žiadosť o orientačnú cenovú ponuku

 

  Názov firmy:
  IČO:
  Adresa sídla firmy:
  Adresa prevádzky:
  Počet zamestnancov:
  Počet SZČO:
  E-mail: *
  Telefonický kontakt: *

  Typ prevádzky:
  Rozloha:

  (v prípade viacerých prevádzok približný súčet)

  Spoločnosť je majiteľom objektu:
  Mám záujem o zmluvného:

  Mám záujem o vypracovanie dokumentácie:
  Popis požiadavky:

  V prípade potreby (legislatívnych školení, špeciálnych školení (vzv, žeriavy, aktualizačné školenia) prosíme uviesť do popisu požiadavky.

   

  Partneri

  Logo
  Logo
  Logo
  Logo
  Logo