Strojnícky kurz obsluhy stavebných strojov, Vykonávame v NITRE V týchto termínoch

15.12.2017 - 08:30

12.01.2018 - 08:30

26.01.2018 - 08:30

09.02.2018 - 08:30

23.02.2018 - 08:30

09.03.2018 - 08:30

Strojnícky kurz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení môže absolvovať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá s vodičským preukazom minimálne skupiny B. Ak máte záujem o kurz, treba sa kurz najprv prihlásiť cez online prihlášku a hneď po prihlásení Vám na Vami zadaný e-mail príde potvrdenie o zaradení do kurzu, podrobné informácie o kurze a tlačivo pre Vášho obvodného lekára. Rozsah kurzu si môže zvoliť každý podľa potreby. V praxi sú najpoužívanejšie nakladacie, vykladacie stroje a hĺbidlá, rýpadlá. Preto odporúčame si vybrať minimálne skupiny 1B a 1C. Po úspešnom absolvovaní kurzu strojníkov Vám bude vydaný EU doklad na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz).

1. Strojnícky kurz obsluhy stavebných strojov, strojnícky preukaz

 • Základný strojnícky kurz pre všetky typy stavebných strojov
  ( Ak nemáte žiadny platný doklad, preukaz )
 • Rozširovací strojnícky kurz pre všetky typy stavebných strojov
  ( Ak už máte platný doklad a potrebujete doplniť ďalšiu skupinu )
 • Oboznamovanie v zmysle § 7 zákona č.124/2006 Z.z., ( 1 x za 24 mesiacov )
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., ( 1 x za 5 rokov )
 • Oboznamovanie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať a objednať na 0950 50 22 57.
 • Zákon 124/2006 Z.z., o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so stavebným strojom a zariadením len zamestnancov, ktorí majú platný doklad obsluhy stavebných strojov a zariadení ( strojnícky preukaz ) pre daný typ stavebného stroja a zariadenia. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

2. Termíny a miesto kurzu

Strojnícky kurz obsluhy stavebných strojov vykonávame v Nitre, alebo v priestoroch objednávateľa. Termíny sú vždy zverejnené na 6 najbližších kurzov. Kurzy strojníkov vykonávame s 2 týždňovým intervalom vždy v piatok.

Strojnícky kurz

E-shop – viazacieprostriedky.sk

Ponúkame Vám kompletnú ponuku viazacích, závesných prostriedkov a príslušenstva v najlepších cenách na Slovensku. Textilné viazacie prostriedky, závesné prostriedky v triede oceli 8 a 10, pevnostné reťaze, pevnostné strmene, dopravné kužele, plastové reťaze na vymedzenie priestoru a ohraničenie nebezpečenstva a ďalšie.

Strojnícky kurz

3. Podmienky k prihláseniu sa na strojnícky kurz

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania ) – Tlačivo pre lekársky posudok
 • aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks
 • vodičský preukaz B, C alebo T ( závisí od typu stroja a hmotnosti stroja )

Výnimky :

 • Ak  vlastníte vodičské oprávnenie len skupiny B – na stavbe, stavenisku (mimo účelová komunikácia ) môžete obsluhovať všetky stavebné stroje.
 • Ak  vlastníte vodičské oprávnenie len skupiny B – na účelovej komunikácii môžete riadiť stavebné stroje, ktoré majú hmotnosť max. 3500 kg.
 • Ak  vlastníte vodičské oprávnenie skupiny T – môžete väčšinu stavebných strojov riadiť na stavbe, stavenisku a aj na účelovej komunikácii bez rozdielu hmotnosti.
 • Ak  vlastníte vodičské oprávnenie skupiny C – môžete väčšinu stavebných strojov riadiť na stavbe, stavenisku a aj na účelovej komunikácii bez rozdielu hmotnosti.

4. Priebeh a rozsah strojníckeho kurzu

 • strojnícky kurz začíname vždy v piatok podľa zverejnených termínov
 • začiatok kurzu je o 08:30 na Štúrova 155, Nitra ( areál stavebnín Kartel Nitra )
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára a 1 ks fotografie 3 x 3,5 cm
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom na účet

Rozsah kurzu závisí len od Vás aký si vyberiete. Rozdelenie všetkých skupín stavebných strojov nájdete nižšie. Podrobné informácie o jednotlivých skupinách Vám radi poskytneme na 0950 50 22 57.

5. Oficiálne vyjadrenie Národného Inšpektorátu práce – Strojnícky preukaz

Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (ďalej „vyhláška č. 77/1965 Zb.“) bola vydaná ako vykonávací predpis k zákonu č. 65/1961Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“). Zákon č. 65/1961 Zb. o BOZP dňom 01. 01. 1966 zrušený zákonom č. 65/1965 Zb., týmto dňom zároveň sa stala neúčinnou aj vyhláška č. 77/1965 Zb. Podotýkame, že ak strojník predloží strojnícky preukaz vydaný podľa vyhlášky č. 77/1965 Zb. pri inšpekcii práce alebo pri vyšetrovaní pracovného úrazu, predloženým preukazom nie sú splnené požiadavky § 16 ods. 1 písm. b) zákona č.124/2006 Z. z. Ak máte záujem o vydanie platného dokladu obsluhy stavebných strojov (záchranu preukazu) kontaktujte nás.
V čase platnosti vyhlášky č. 77/1965 Zb., t. j. do 01.01.1966 udeliť oprávnenie na obsluhu stavebného stroja a vydať o tom preukaz malo v pôsobnosti Ministerstvo stavebníctva alebo ním poverený orgán. ÚVS založený 16.03.1970, ÚVS ŠPO zriadený 25.02.1999 a ani ÚVS s. r. o. zapísaný do OR SR dňa 25.04.2001 nemohli byť Ministerstvom stavebníctva poverené ako orgány na vydávanie preukazov v zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 77/1965 Zb.,  v čase ich vzniku bola už neplatná.

Zdroj : NIP Slovenskej republiky

Neplatný strojnícky preukaz

Postup pre prihlásenie na strojnícky kurz strojníkov ( strojnícky preukaz )

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

6. Skupiny vybraných stavebných strojov a zariadení

Stroje a zariadenia na zemné práce

1 A – Dozéry ( Buldozéry )

1 B – Rýpadlá a hĺbidlá ( Traktorbáger, UDS a ďalšie )

1 C – Nakladacie a vykladacie stroje ( Traktorbáger, UNC a ďalšie )

1 D – Frézy a ryhovače

1 E – Skrapery

1 F – Rúrové ukladače

1 G – Valce

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí

2 A – Betonárne

2 B – Autodomiešavače a automiešače

2 C – Čerpadlá betónových zmesí

Ostatné stroje a zariadenia

3 A – Špeciálne motorické snehové stroje

3 B – Kompresory

Strojnícky kurz
Strojnícky kurz

7. Ďalej Vám ponúkame

 • získanie dokladu ( strojnícky preukaz )  obsluhy stavebných strojov a zariadení v požadovanom rozsahu
 • rozšírenie dokladu obsluhy stavebných strojov o ďalšie typy
 • vydanie duplikátu dokladu ZADARMO ( len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti )
 • opakované školenie strojníkov v pravidelných intervaloch ( min.1 x 24 mesiacov)
 • aktualizačnú odbornú prípravu strojníkov podľa zákona 124/2006 Z.z § 16. min. 1 x za 5 rokov
 • vystavenie dokladu najnovšieho vzoru ( akceptovaného v krajinách EU )

Postup pre prihlásenie na kurz strojníkov ( strojnícky preukaz )

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.