OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV/GDPR  spoločnosti BOZP Danny Agency s.r.o., 

1. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o., v zmysle § 20 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov disponuje vypracovaným Bezpečnostným projektom, ktorý je pravidelne aktualizovaný. Vymedzuje rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém a zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov .

2. Definícia pojmov

Osobný údaj je údaj týkajúci sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Dotknutá osoba je osoba ktorej sa osobný údaj týka.

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; pre účely tohto dokumentu prevádzkovateľom je spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o., ktorá na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby tiež spracováva osobné údaje.

Záujemca o prácu je výlučne fyzická osoba, ktorá zasiela žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom, motivačným listom a súhlasom so spracovaním osobných údajov prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na webovej stránke BOZP Danny Agency s.r.o. v záujme nájsť si pracovnú príležitosť v spoločnosti BOZP Danny Agency s.r.o.

Životopis  je zhrnutie osobných údajov o záujemcovi o prácu.

Otázka je dopyt po informáciách smerovaných na spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o. zaslaný prostredníctvom e-mailovej adresy, kontaktného formuláru, telefónneho čísla alebo poštovej adresy. Kontaktné adresy a telefónne čísla sú zverejnené na webovej stránke BOZP Danny Agency s.r.o.

Spracovaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.

Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.

Súhlasom dotknutej osoby je slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Anonymizovanie osobného údaja je úkon, ktorým je osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka.

Blokovanie Osobných údajov je dočasné alebo trvalé pozastavenie ich spracúvania, počas ktorého možno vykonať len operácie uložené Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Zásady spracovania a bezpečnosť osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný najmä:

 • pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,

 • určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracovania alebo inej činnosti,

 • zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,

 • zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,

 • spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je Prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, Prevádzkovateľ je povinný zreteľne označiť a bez zbytočného odkladu zlikvidovať,

 • zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,

 • zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať.

Prevádzkovateľ  je oprávnený spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby, ktorý prevádzkovateľ nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou  odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby z informačného systému inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe len spolu s písomným dokladom o danom súhlase.

4. Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje v životopisoch a iných elektronicky zaslaných otázok

Životopisy ako aj iné otázky obsahujúce osobné údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považujú za osobné údaje sú uložené v spoločnosti BOZP Danny Agency s.r.o., Preto tieto osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred zaslaním /uložením životopisu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas spoločnosti BOZP Danny Agency s.r.o., na spracovanie svojich osobných údajov.

Po uplynutí 1 ročného obdobia po zaslaní životopisu, budú údaje uvedené v životopisoch definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Spracovávanie osobných údajov a evidencia životopisu ako aj iných zaslaných otázok obsahujúce osobné údaje je na základe rozhodnutia dotknutej osoby možné kedykoľvek ukončiť a obnoviť. Na základe písomnej  žiadosti dotknutej osoby je  spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o.,  povinná osobné údaje definitívne vymazať.

Životopisy uložené v spoločnosti BOZP Danny Agency s.r.o.: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, požadovaný druh pracovného pomeru, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v životopise je na výlučnom rozhodnutí dotknutého záujemcu o prácu; spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o.,  uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o.,  v žiadnom prípade nepožaduje od záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona o ochrane osobných údajov.

Dokumenty obsahujúce osobné údaje zaslané spoločnosti BOZP Danny Agency s.r.o., sú uložené na zabezpečených miestach v spoločnosti BOZP Danny Agency s.r.o.,

 5. Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov prevádzkovateľa, účelu spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie,

 • informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracovanie,

 • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

Dotknutá osoba môže svoje vyššie vymenované práva uplatniť písomne, a to formou poštovej zásielky alebo elektronickej pošty alebo faxom; v prípade, ak vec neznesie odklad aj ústnou formou priamo u prevádzkovateľa do zápisnice. Zo zápisnice musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva si môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva si môže uplatniť jej blízka osoba. Prevádzkovateľ je povinný žiadosť a námietky dotknutej osoby vybaviť bezplatne a najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné informácie: Spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o., uvíta pripomienky k týmto Pravidlám. Môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailu na mrosko@bozpslovakia.sk alebo poštou na adresu spoločnosti BOZP Danny Agency s.r.o.,

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR

S účinnosťou od 25. mája 2018 sa pri spracúvaní osobných údajov uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“ alebo „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“). V súlade s článkom 13 a 14 GDPR a § 19 zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o.,  povinná Vám poskytnúť nasledovné informácie :

 

1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom (čl. 4 bod 6 GDPR a § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov) je obchodná spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o., so sídlom Štúrova 155, 949 01 Nitra,

IČO 46 409 947 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.30135/N, Kontaktné údaje: 0911 263 510, e-mail: mrosko@bozpslovakia.sk

https://www.bozpslovakia.sk

https://www.vzvkurzy.sk

https://www.strojnickekurzy.sk

https://www.zeriavnickekurzy.sk

 

2.Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na online prihlásenie sa na kurzy a školenia, ktoré poskytuje BOZP Danny Agency s.r.o., na týchto web stránkach :

https://www.bozpslovakia.sk

https://www.vzvkurzy.sk

https://www.strojnickekurzy.sk

https://www.zeriavnickekurzy.sk

Online prihláška cez vyššie uvedené web stránky je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov zákazníkov. Poskytnutie osobných údajov objednávajúcich je zmluvnou požiadavkou, na prihlásenie na kurzy a školenia. Ak objednávajúci neposkytne všetky požadované osobné údaje, môže to mať za následok neuznanie online prihlášky.

Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:

 • spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
 • spracovanie účtovnej agendy

3.Právny základ spracúvania osobných údajov

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v súlade s platným a aktuálnym zákonom. Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 • osobitné právne predpisy a to najmä:
 • zákonník práce, platné účtovné predpisy, obchodný zákonník, občiansky zákonník, živnostenský zákon, zákon o ochrane bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a to v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 • spracovanie osobných údajov na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby
 • oprávnený záujem spoločnosti.

Spoločnosť spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak:

a)účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon. Ak zoznam alebo rozsah osobných údajov nie je ustanovený, spoločnosť môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania pri dodržaní základných povinností podľa § 13 ods. 3 písm. a) až e) i) zákona o ochrane osobných údajov.

b)Spoločnosť ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracované osobné údaje možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak.

c)spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,

d)sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené,

e)spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany pre tieto účely: – zabezpečenie predzmluvných/ zmluvných vzťahov

4.Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov:

Príjemcami sú zamestnanci spoločnosti, ktorí sú s ohľadom na ich pracovné zaradenie a na základe poverenia spoločnosti oprávnení spracúvať osobné údaje súvisiace s agendou uchádzačov o zamestnanie.

5.Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie:

Spoločnosť neprenáša a nebude Vaše osobné údaje prenášať do tretej krajiny, ani ich nebude prenášať žiadnej medzinárodnej organizácii.

6.Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Konkrétne doby uchovania predpisuje interný predpis Registratúrny plán spoločnosti vypracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach. Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe. Spoločnosť zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

7.Vaše práva ako dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

 • Máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom – na základe vašej žiadosti Vám spoločnosť poskytne informáciu, aké osobné údaje o Vás spracúva, za akým účelom, z akého zdroja boli tieto osobné údaje získané, komu boli osobné údaje poskytnuté a aká je predpokladaná doba uchovávania osobných údajov.
 • Máte právo kedykoľvek požadovať opravu svojich nepresných, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Máte tiež právo požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné pre účel, pre ktoré boli pôvodne získané alebo spracúvané.
 • Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžete požiadať spoločnosť, aby nevymazala Vaše osobné údaje, ktoré by inak bola povinná vymazať a tiež môžete spoločnosť požiadať, aby s Vašimi osobnými údajmi ďalej nepracovala, pokým sa nevyjasní, či sú spracúvané údaje presné, prípadne či Vaša námietka proti spracúvaniu osobných údajov bola vznesená odôvodnene.
 • Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (len pri osobných údajoch, pri ktorých je právnym základom spracúvania oprávnený záujem spoločnosti). Pokiaľ tak urobíte, Vaše osobné údaje bude spoločnosť naďalej spracúvať len v prípade, ak sa preukáže, že pre takýto postup existujú závažné oprávnené dôvody.
 • Máte právo zabrániť spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • Máte právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi

 

V prípade, že sa domnievate, že v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov boli porušené Vaše práva, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. 02 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

8.Akým spôsobom môžete svoje práva uplatniť?

Svoje práva (vrátane práva odvolať súhlas) uplatňujete u prevádzkovateľa – spoločnosti niektorým z nasledovných spôsobov: písomnou formou, alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené v bode 1 vyššie).

9.Aké osobné údaje budú spracúvané:

Spoločnosť bude spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • adresa bydliska, prípadne kontaktná adresa
 • dosiahnuté vzdelanie (vrátane príslušných dokladov)
 • informácia o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach
 • e-mailová adresa
 • telefonický kontakt

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie web stránky môže prevádzkovateľ ukladať na zariadení zákazníka ( objednávateľa ) malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si web stránka môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Web stránka prevádzkovateľa používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení zákazníka ( objednávateľa ) a pre nevyhnutnú funkcionalitu web stránky, prípadne na marketingové účely. Zákazník ( objednávateľ ) môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude zákazník ( objednávateľ ) pri opakovanej návšteve web stránky pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie web stránky nemusia byť funkčné.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

 

 

V Nitre dňa 24.05.2018