Kurz lešenárov (osoby na montáž a demontáž lešenia)

Kurz lešenárov (osoby na montáž a demontáž lešenia) VYKONÁVAME V NITRE V TÝCHTO TERMÍNOCH

Kurz lešenárov (osoby na montáž a demontáž lešenia)

Kurz lešenárov môže absolvovať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Kurz lešenárov je určený pre tých, ktorí stavajú, pridávajú, menia alebo demontujú lešenie. Školenie by malo zahŕňať poučenie o všetkých súvisiacich rizikách. Rozsah požadovaného školenia bude závisieť od typu bežne vykonávanej práce a od typu lešenia.  Samostatne stavať lešenia môže len osoba s platným preukazom Lešenára. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný Preukaz lešenára v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

1. KURZ LEŠENÁROV (osoby na montáž a demontáž lešenia)

 • Základný kurz na lešenárov pre všetky typy
  (Ak nemáte žiadny platný preukaz)
 • Rozširovací kurz na lešenárov
  (Ak už máte platný preukaz a potrebujete doplniť ďalší typ lešenia)
 • Oboznamovanie (opakované školenie min. 1 x do 12 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x do 5 rokov)
 • Opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb. Stačí nás navštíviť od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 15:00. Treba si priniesť originál preukaz alebo doklad. K aktualizačnej odbornej príprave je potrebné priniesť aj potvrdenie od lekára. 
 • Zákon 124/2006 Z.z., o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s motorovým vozíkom len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz osoby na montáž a demontáž lešenia, lešenár. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

2. TERMÍNY A MIESTO KURZOV

Kurz lešenárov vykonávame len v Nitre alebo v priestoroch objednávateľa. Aktuálne termíny sú vždy zverejnené na 6 najbližších kurzov. Kurzy vykonávame so 4 týždňovým intervalom vždy v sobotu.

Postup pre prihlásenie na kurz lešenára

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

3. PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE LEŠENÁROV (osoby na montáž a demontáž lešenia)

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre lekársky posudok
 • aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks

Aktuálne termíny kurzov sú uvedené vždy na webovej stránke a sú záväzné. Kurz sa vykonáva v priestoroch nášho školiaceho strediska. Uchádzač o získanie preukazu lešenára sa musí prihlásiť cez online prihlášku najneskôr 2 dni pred kurzom, aby si uchádzač stihol zabezpečiť aj potvrdenie od obvodného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na začiatku kurzu sa všetci uchádzači musia preukázať platným preukazom totožnosti.

4. PRIEBEH A ROZSAH KURZU LEŠENÁRA

 • lešenársky kurz je vždy v sobotu podľa zverejnených termínov
 • vydanie preukazu ihneď po úspešnom absolvovaní kurzu
 • začiatok kurzu je o 11:00 na Levická 7D, Nitra
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára a 1 ks fotografie 3 x 3,5 cm
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom vopred na účet

Rozsah kurzu závisí len od Vás aký si vyberiete. Rozdelenie všetkých skupín lešenia nájdete nižšie. Podrobné informácie o jednotlivých skupinách Vám radi poskytneme na +421 911 263 510.

E-SHOP – VIAZACIEPROSTRIEDKY.SK

Nájdete tam kompletnú ponuku viazacích, závesných prostriedkov a príslušenstva v najlepších cenách na Slovensku. Textilné viazacie prostriedky, závesné prostriedky v triede oceli 8 a 10, pevnostné reťaze, pevnostné strmene a ďalšie.

5. OPAKOVANÉ OBOZNAMOVANIE A AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

Opakované oboznamovanie každých 12 mesiacov v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 147/2013 Z.z.,
Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z.z.,

6. LEŠENIA

Lešenia sú dočasné konštrukcie poskytujúce prostriedky prístupu a bezpečné pracovné plošiny na uľahčenie práce vo výškach a tiež na udržanie materiálu a nástrojov v obmedzenom množstve. Lešenie má rôzne využitie. Používa sa pri výstavbe, prestavbe, bežnej údržbe a renovácii. Používanie lešenia poskytuje bezpečné a pohodlnejšie pracovné podmienky v porovnaní s konvenčnými pracovnými zariadeniami, ako je používanie rebríkov, práce s rozťahovaním nad hlavou atď. Správne postavené a udržiavané lešenie poskytuje pracovníkom bezpečný prístup na pracovné miesta, rovné a stabilné pracovné plošiny a dočasné sklad pre nástroje a materiály na vykonávanie okamžitých úloh.

Kurz lešenára poskytne znalosti o právnych povinnostiach obsiahnutých v národných a medzinárodných normách pre poskytovanie a používanie lešenia, správnej terminológii a komponentoch a stavebných normách potrebných na zaistenie bezpečných pracovísk. Kurz tiež poskytne kontrolné techniky a postupy záznamu potrebné na dodržanie zákonných ustanovení. Cieľom tohto školenia o lešení je poskytnúť účastníkom teoretické aj praktické znalosti, ktoré im umožnia postaviť, kontrolovať, používať a demontovať lešenia podľa štandardných pokynov pre lešenie.

7. DRUHY LEŠENIA

A – rúrkové lešenie (STN73 8101, STN 73 8107)
B – podporné lešenie (STN EN 12812:2005-09, STN 73 8108)
C – pojazdné a voľne stojace lešenie (STN EN 1004:2005-11, STN 73 8115)
D – drevené lešenie (STN 73 8105)
E – stavebný plošinový výťah (STN 73 8120)
F – dielcové lešenie (STN EN 1004)

Postup pre prihlásenie na kurz lešenára

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

8. RÚRKOVÉ LEŠENIA

Ide o jednoduché konštrukcie, ktoré možno použiť aj vo výškovo či pôdorysne komplikovaných priestoroch. Zhotovené sú z oceľových rúr s protikoróznou ochranou, ktorých priemer je 48,3 mm a hrúbka steny je 3 mm. Nosnosť lešenia sa mení pridávaním (uberaním) hustoty stojok alebo iných častí konštrukcie. Pri skladovaní zaberajú minimálny priestor. Montáž a demontáž  rúrkových lešení je však dosť náročná. Používajú sa najmä ako pracovné lešenia v priemysle, zväčša v komplikovaných priestorových pomeroch. Stretnúť sa s nimi možno i na menších stavbách či pri rekonštrukciách nižších budov, kde plnia funkciu pracovného – fasádneho lešenia.

9. SYSTÉMOVÉ LEŠENIA

V súčasnom stavebníctve sa používajú častejšie ako rúrkové lešenia najmä pre rýchlu a jednoduchú montáž či demontáž. Stavebnicové prvky zavesené do skeletu tvoria jednotlivé podlažia systémových lešení. Majú pevnú a stabilnú konštrukciu, ktorá umožňuje ich aplikáciu až do výšky 100 m. Proti korózii sú jednotlivé časti lešenia chránené žiarovým pozinkovaním.

Systémové lešenie možno zhotoviť z dielcov:

 • tyčových,
 • plošných,
 • priestorových,

10. LEŠENIA Z TYČOVÝCH DIELCOV

Ide o pomocné konštrukcie, ktoré možno poskladať do rôznych tvarov. Oproti rúrkovým lešeniam sú však obmedzené fixnými modulovými rozmermi prvkov. Ich výhodou je nižšia prácnosť a rýchlejšia montáž (demontáž).

Možno ich použiť ako pracovné plošiny s priestorovou konštrukciou alebo ako podperné skruže pod debnenie v pozemnom aj mostnom staviteľstve. Zriedkavejšie sa využívajú pri zhotovovaní fasádnych lešení.
Konštrukciu lešenia z tyčových dielcov tvoria:

stojky – slúžia ako zvislý nosný prvok, na ktorý sa ukladajú vodorovné priečniky alebo rámy. Jednotlivé stojky sa na seba nadstavujú. Na vrchnom konci každej stojky sú hroty, ktoré zabezpečujú spojenie dvoch prvkov. Vyrábajú sa v rôznych výškach od 1 do 3 m. Po celej výške stojky sa zväčša každých 50 cm nachádzajú elementy, ktoré slúžia na uloženie vodorovných nosných prvkov;

priečnik alebo uhlopriečne vystužené uzavreté rámy – vodorovné nosné, resp. i stužujúce prvky. Použitím rámov vzniká kombinácia lešenia z tyčových dielcov s plošnými prvkami. Pri  pracovnom lešení sa priečniky využívajú ako nosníky podláh alebo ako zábradlie. Vyrábajú sa v dĺžkach od 0,75 do 3 m a na stojky ich možno napojiť pod ľubovoľným uhlom;

nastaviteľné pätky – používajú sa na založenie lešenia a rektifikáciu do vodorovnej roviny;

uhlopriečne stuženia – zabezpečujú tuhosť lešenia vo vodorovnom smere, ak sú vodorovnými nosnými prvkami priečniky;

oceľové alebo drevené podlahy – umožňujú pohyb po lešení a zároveň slúžia ako stužujúci prvok. Ukladajú sa na priečniky rúrkového prierezu pomocou hákov a vyrábajú sa v rozmeroch, ktoré sú kompatibilné s dĺžkami priečnikov. Na pohyb pracovníkov po výške lešenia slúžia podlahy s padacími dverami a rebríkom;

konzoly – slúžia na vysunutie lešenia;

priehradové nosníky – umožňujú preklenutie väčších rozpätí, napr. ak treba zabezpečiť popod lešenie prejazd vozidiel;

schodišťové elementy – používajú sa pre výstupné veže;

nastaviteľné hlavy – slúžia na uloženie nosníkov debniacich systémov.

11. LEŠENIA Z PLOŠNÝCH DIELCOV

Z týchto dielcov možno zhotoviť pojazdné vežové  lešenia, prípadne aj niektoré druhy podperných konštrukcií. Väčšinou sa však využívajú ako tzv. rámové lešenie pri zhotovovaní či rekonštrukciách fasád.
Rámové fasádne systémy sú zložené z:

 • oceľových rámov – slúžia ako zvislý nosný a priečny stužujúci prvok. Ukladajú sa na ne podlahy a umožňujú upevnenie zábradlia. Ich výška (zväčša 2 m) podmieňuje aj výšku podlažia lešenia;
 • oceľových alebo drevených podláh – sú stužujúcim prvkom a umožňujú pohyb po lešení v horizontálnom smere. Na pohyb po výške lešenia slúžia zasa podlahy s padacími dverami a rebríkom;
 • zábradľových rámov – plnia funkciu vonkajšieho, prípadne vnútorného zábradlia a zároveň sú stužujúcim prvkom;
 • nastaviteľných pätiek – slúžia na založenie lešenia a rektifikáciu do vodorovnej roviny;
 • pozdĺžneho uhlopriečneho stuženia – zabezpečuje tuhosť lešenia v pozdĺžnom smere.
 • Vzdialenosti rámov (dĺžka polí lešenia) sú zväčša od 1 do 3 m, odstupňované po 0,5 m. Podlahy, zábradlia i stuženia sa vyrábajú pre jednotlivé dĺžky; jednotyčového zábradlia – používa sa ako prvok vnútorného či vonkajšieho zábradlia a na stabilizáciu pri založení prvého podlažia lešenia;
 • koncového zábradlia – umiestneného na koncoch fasády;
 • horných držiakov zábradlia a stĺpikov – na uchytenie zábradlia v poslednom podlaží  lešenia;
 • kotevných rúrok;
 • konzol – pomocou ktorých možno lešenie vysunúť, napr. pri vyčnievajúcich alebo zapustených častiach fasády;
 • priehradových nosníkov – na preklenutie väčších rozpätí (napr. prejazd vozidiel popod lešenie);
 • prechodových rámov – slúžia na prechod osôb popod lešenie v prípade, že stojí na chodníku pre chodcov;
 • malých rámov (s výškou 0,6 až 1 m) – používajú sa pri zakladaní na šikmých svahoch. Možno ich aplikovať aj pri vykrývaní väčších nerovností terénu, ktoré sa nedajú korigovať pomocou nastaviteľných pätiek;
 • zarážok – umiestňujú sa na okraj podláh a zabraňujú prípadnému pádu predmetov ležiacich na nich.

Z plošných dielcov sa zhotovujú aj pojazdné lešenia, ktoré sa využívajú najmä v interiéri. Vyrábajú sa prevažne z materiálov na báze hliníka, čo výrazne znižuje hmotnosť komponentov a zjednodušuje manipuláciu s nimi. Skladajú sa z uzavretých rámov, ktoré sa na seba nadstavujú. Po ich výške sú vo vzdialenosti asi 50 cm navarené vodorovné nosníky slúžiace na uloženie podláh a zároveň ako priečne stuženie. Na vertikálny pohyb sa využívajú rebríky a podlahy s padacími dverami. Bezpečnosť pri práci s pojazdným lešením možno zaručiť elementmi zábradlia a zarážkami. Na pojazd slúžia kolieska, na ktorých je lešenie založené. Tuhosť v pozdĺžnom smere zabezpečujú uhlopriečne stuženia. Pri väčších výškach a najmä v exteriéri sa odporúča použiť stabilizátory, ktoré sú súčasťou príslušenstva zostavy lešenia.

Postup pre prihlásenie na kurz lešenára

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo