Kurzy obsluhy pohyblivých pracovných plošín s ŠPZ

Kurz obsluhy pohyblivých pracovných plošín s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m s ŠPZ VYKONÁVAME V NITRE V TÝCHTO TERMÍNOCH

Kurz obsluhy pohyblivých pracovných plošín s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m s špz sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Pri pohyblivých pracovných plošinách s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m s špz vykonáva skúšku a vydanie preukazu Oprávnená právnická osoba (OPO). Zabezpečíme Vám kompletný kurz od odbornej prípravy na skúšku, termín skúšky u OPO až po vystavenie preukazov. Nemusíte nič vybavovať ani nikde chodiť.

Kurzy na plošiny podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktický zácvik. Ak máte záujem o kurz, treba sa najprv na kurz prihlásiť cez online prihlášku a hneď po prihlásení Vám na Vami zadaný e-mail príde potvrdenie o zaradení do kurzu, podrobné informácie o kurze a tlačivo pre Vášho obvodného lekára. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný preukaz obsluhy pohyblivých pracovných plošín s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m. Pre prácu v zahraničí Vám vieme zabezpečiť aj vydanie EU certifikátu.

1. KURZ OBSLUHY POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN S MOTOROVÝM POHONOM A S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 M S ŠPZ

 • Základný kurz obsluhy pohyblivých pracovných plošín v zmysle zákona 124/2006 Z.z.,
  (Ak nemáte žiadny platný preukaz)
 • Opakované školenie minimálne 1 x do 12 mesiacov v zmysle vyhlášky č.147/2013 Z.z.,
 • Aktualizačná odborná príprava v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., minimálne 1 x do 5 rokov

Opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb. Stačí nás navštíviť od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 15:00. Treba si priniesť originál preukaz. K aktualizačnej odbornej príprave je potrebné priniesť aj potvrdenie od lekára.

 • Zákon 124/2006 Z.z., o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so zdvíhacími zariadeniami, žeriavmi len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy pohyblivých pracovných plošín. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

 

2. PODMIENKY K PRIHLÁSENIU NA KURZ OBSLUHY POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks len v prípade vydania EU certifikátov

Aktuálne termíny kurzov sú uvedené vždy na webovej stránke a sú záväzné. Kurz sa vykonáva v priestoroch nášho školiaceho strediska. Uchádzač o získanie preukazu obsluhy pohyblivých pracovných plošín sa musí prihlásiť cez online prihlášku najneskôr 7 dní pred kurzom aby si uchádzač stihol zabezpečiť aj potvrdenie od obvodného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na začiatku kurzu sa všetci uchádzači musia preukázať platným preukazom totožnosti.

3. PRIEBEH KURZU OBSLUHY OBSLUHY POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN

 • kurz začíname vždy v stredu podľa zverejnených termínov
 • vydanie preukazu do 30 dní od skúšky
 • začiatok kurzu je o 08:00 na Levická 7D, Nitra
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára, fotografiu len v prípade EU certifikátu
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom na účet

4. TERMÍNY A ROZSAH KURZU

Kurz obsluhy pohyblivých pracovných plošín, ktoré nie sú určené na prevádzku na pozemných komunikáciách a nie sú na automobilovom podvozku vykonávame v Nitre alebo v priestoroch objednávateľa. Termíny sú vždy zverejnené na 4 najbližšie kurzy.

Rozdelenie všetkých zdvíhacích zariadení nájdete v samostatnej sekcii. Podrobné informácie Vám radi poskytneme na +421 911 263 510. Vyhláška č.508/2009 Z.z., upravuje bezpečnosť vyhradených technických zdvíhacích zariadení v § 17 určuje povinnosť zabezpečiť kurz obsluhy pohyblivých pracovných plošín osobám, ktoré tieto pohyblivé pracovné plošiny obsluhujú. Kurzy na VTZ zdvíhacie podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktický zácvik.

5. NA TIETO POHYBLIVÉ PRACOVNÉ PLOŠINY VYKONÁVAME KURZY

Ab – Pohyblivá pracovná plošina, ktorá je na automobilovom podvozku a je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách. Patria tam tieto typy:

 • Pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m a s ŠPZ

POSTUP PRE PRIHLÁSENIE NA KURZ OBSLUHY POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

6. KURZ OBSLUHY POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN S MOTOROVÝM POHONOM A S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 M S ŠPZ

Podmienky k prihláseniu sa na kurz obsluhy pohyblivej pracovnej plošiny

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm 1 ks v prípade EU certifikátu
 • potvrdená prax

Kurz obsluhy pohyblivých plošín bez ŠPZ sa skladá:

 • konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení
 • prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení
 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky k obsluhe plošiny vyplývajúce z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný Preukaz obsluhy pohyblivých pracovných plošín. Opakované školenia sa vykonávajú 1 x do 12 mesiacov. Preukaz obsluhy pohyblivých pracovných plošín je platný na území Slovenskej republiky. Možnosť vystaviť aj EU certifikát platný v celej európskej únii. 

7. ĎALEJ VÁM PONÚKAME

 • získanie preukazu obsluhy pohyblivých pracovných plošín v EU verzii
 • vydanie duplikátu preukazu (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)
 • oboznamovanie (opakované školenie) v pravidelných intervaloch minimálne 1 x do 12 mesiacov
 • aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle zákon 124/2006 Z.z., § 16. minimálne 1 x do 5 rokov
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia alebo AOP v stanovených termínoch

E-SHOP – VIAZACIEPROSTRIEDKY.SK

Nájdete tam kompletnú ponuku viazacích, závesných prostriedkov a príslušenstva v najlepších cenách na Slovensku. Textilné viazacie prostriedky, závesné prostriedky v triede oceli 8 a 10, pevnostné reťaze, pevnostné strmene a ďalšie.

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo