O nás

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNERI,

spoločnosť BOZP Danny Agency vznikla v roku 2012 ako nástupca fyzických osôb podnikajúcich v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Naša firma vlastní oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce na jednotlivé druhy školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a odbornými školeniami a kurzami dodávateľským spôsobom.

Našou prioritou je poskytnúť zákazníkovi zabezpečenie výkonu nami poskytovaných služieb, tak aby boli v plnom rozsahu splnené požiadavky vyplývajúce zo zákonov a s nimi súvisiacich predpisov. Služby, ktoré ponúkame sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou, s dlhoročnými skúsenosťami z praxe.

Súčasťou nami poskytovaných služieb je zároveň aj pomoc právnickým a fyzickým osobám pri vyšetrovaní a riešení udalostí (závažných pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a požiarov). Samozrejmosťou je zastupovanie zmluvných partnerov pri kontrolách zo strany Inšpektorátu práce a Štátneho požiarneho dozoru.

ŠKOLIACE STREDISKO

Naše školiace stredisko sa nachádza v Nitre na adrese Levická 7D. Pred budovou je parkovisko, kde môžete zaparkovať. Disponujeme školiacou miestnosťou, ktorá je vybavená modernou prezentačnou technikou, internetom, občerstvením a klimatizáciou. Kapacita miestnosti je 30 účastníkov. Kurzy a školenia vykonávame podľa požiadaviek zákazníkov, priamo vo firme alebo v našich školiacich priestoroch.

KTO SÚ NAŠI KLIENTI ?

Vďaka svojej profesionalite a kvalitnému prístupu si spoločnosť BOZP Danny Agency získala dôveru viacerých obchodných partnerov ktorí pôsobia v rôznych odvetviach hospodárstva (automobilová výroba, strojárska výroba, stavebný priemysel ,práca s chemickými látkami, a mnohé iné).

Našim obchodným partnerom ponúkame komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a odbornými školeniami a kurzami na vybrané profesie. V takomto prípade obchodný partner prenesie všetky povinnosti v spomínaných oblastiach ako i zodpovednosť za tieto činnosti formou outsourcingu na našu spoločnosť. Tým sa zbaví povinností a starostí a môže sa viac venovať ostatným činnostiam. Zabezpečíme celý proces v spomínaných oblastiach, tak povediac na kľúč a podľa želania obchodného partnera.

ZÍSKALI SME CERTIFIKÁTY ISO 9001:2008 A ISO 14001:2004

Spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o., po intenzívnej príprave úspešne zavŕšila proces certifikácie riadenia kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008 a certifikácie environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 14001:2004. Výsledkom bolo potvrdenie súladu systému riadenia kvality a environmentálneho manažérstva v spoločnosti, jej kľúčových a riadiacich procesov s požiadavkami normami a tým získaniu certifikátov platných pre :Výchova a vzdelávanie v oblasti Ochrany práce, Zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok zdvíhacích zariadení, Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, Predaj viazacích a závesných prostriedkov. Certifikát bol našej spoločnosti udelený dňa 25.augusta 2015. Zabezpečovanie kvality našich služieb chápeme ako trvalý a nikdy nekončiaci proces, ktorý súvisí s trvalým rastom očakávaní zákazníka a ani s odovzdaním certifikátu kvality sa procesy budovania systémov riadenia nekončia.

Našim cieľom je byť kvalitnou firmou, ktorá bude mať spokojných a verných zákazníkov. Dlhodobú a úspešnú činnosť spoločnosti zabezpečíme len tak, keď úroveň svojich poskytovaných služieb prispôsobíme aktuálnym trhovým požiadavkám. Keďže dobré meno našej spoločnosti a pozíciu na trhu zabezpečuje a udržuje hlavne požadovaná kvalita, pripisujeme mimoriadnu dôležitosť tým činnostiam, ktoré nám pomáhajú pri dosahovaní našich cieľov prostredníctvom kvality, budovania systému kvality a trvalým zlepšovaním kultúry poskytovaných služieb. Získanie certifikátu potvrdzuje, že procesy prebiehajúce v našej spoločnosti sú v súlade s medzinárodnou normou. Zároveň dokazuje, že sú dodržiavané všetky záväzky, ktoré z neho vyplývajú.

Naše akreditované vzdelávacie stredisko Vám ponúka kompletnú pomoc v oblastiach:

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo