I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o., so sídlom Štúrova 155, 949 01 Nitra, IČO: 46 409 947, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 30135/N (ďalej len „spoločnosť BOZP Danny Agency “) vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktorými upravuje vzťahy medzi spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o., a jej klientmi.

2. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila so spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o.,  do záväzkových vzťahov, ktorých predmetom je predaj tovaru (prípadne poskytnutie služby) spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o.,  klientovi, osoba, s ktorou spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  rokovala o uzatvorení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, ako aj osoba, ktorá prestala byť klientom spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o.

3. VOP sú súčasťou zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o.,  a klientom a tvoria neoddeliteľnú súčasť ich obsahu. Odchylné dojednania zmluvy podpísanej medzi spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o.,  a klientom majú prednosť pred znením VOP. VOP upravujú aj vzťahy po skončení obchodného vzťahu súvisiace s jeho úplným vysporiadaním.

4. VOP sú dostupné v obchodných priestoroch spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o.,  a na internetovej stránke https://www.bozpslovakia.sk (ďalej len „internetová stránka“).

5. Spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  má právo jednostranne meniť VOP z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  klientom zverejnením vo svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou VOP sa považuje najmä konkludentný prejav vôle klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v obchodnom vzťahu so spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o.,. Nové znenie VOP bude zverejnené minimálne 30 dní pred dátumom ich účinnosti.

6. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o., a klientom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je klient spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

II.OBJEDNÁVANIE TOVARU

 1. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke, alebo v katalógu spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o., ako aj tovar osobitne upravený podľa priania klienta, alebo tovar, ktorý bol zabezpečený pre klienta na základe jeho osobitnej písomnej, alebo e-mailovej požiadavky a ktorý sa nenachádza v zozname ponúkaného tovaru na internetovej stránke alebo v katalógu spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o.
 2. Objednávka na tovar môže byť spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o., zaslaná poštou na adresu spoločnosti zapísanú v obchodnom registri, podaná telefonicky na telefónne číslo uvedené na internetovej stránke, prípadne poslaná e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o., uvedenú na internetovej stránke. Objednávka, ktorá nebola vykonaná v písomnej forme a nebola podpísaná osobou oprávnenou na takýto účel konať za klienta, musí byť potvrdená písomnou formou s podpisom oprávnenej osoby najneskôr pri dodaní tovaru.
 3. Klient uvedie v objednávke tieto údaje:
  a) svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (telefón alebo e-mailovú adresu),
  b) identifikáciu (popis) a množstvo objednávaného tovaru,
  c) adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar bude dodaný na adrese sídla spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o.,)
  d) lehotu na dodanie tovaru, ak sa kupujúci dohodne so spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o., odlišne od uvedených VOP,
  e) meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený klient, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec, ktorý sa preukáže hodnoverným dokladom, a to predovšetkým občianskym preukazom).
 4. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o., sa pokúsi kontaktovať klienta a zabezpečiť tak odstránenie nedostatkov objednávky a jej prípadné spresnenie a/alebo doplnenie. Okamihom doručenia všetkých uvedených údajov spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o.,  sa objednávka považuje za úplnú.


III. KÚPNA CENA TOVARU

 1. Kúpna cena tovaru bude určená podľa aktuálnej cenovej ponuky spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o., t.j. ponuky zaslanej spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o., klientovi na základe jeho požiadavky. Cenová ponuka je platná maximálne počas lehoty 90 dní od jej odoslania spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o., klientovi, ak spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  neuvedie priamo v cenovej ponuke, prípadne počas uvedenej lehoty 90 dní, výslovne inak.2. Záväzná kúpna cena tovaru je určovaná podľa aktuálnej cenovej ponuky (bod 1 tohto článku) spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o.,  zaslanej klientovi.3. Spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o., si vyhradzuje právo zvýšiť cenu tovaru oproti zaslanej cenovej ponuke (bod 1 tohto článku) v prípade výrazných a preukázateľných zvýšení cien od svojich dodávateľov. V prípade zmeny ceny tovaru je spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  povinná klienta dodatočne o tejto skutočnosti vhodným spôsobom informovať a zistiť, či na objednávke trvá i v prípade zvýšenej ceny.4. V prípade, že sa spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o.,  nepodarí klienta kontaktovať podľa predchádzajúceho bodu v dostatočnom predstihu tak, aby objednaný tovar mohol byť dodaný v dohodnutej lehote, je spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  povinná dodať tovar za cenu uvedenú v pôvodnej cenovej ponuke.

 

IV.UZAVRETIE ZMLUVY

Doručením úplnej objednávky klienta spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o., podľa čl. II. bod 4. VOP dochádza k návrhu na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka.2. K uzavretiu zmluvy dochádza okamihom doručenia akceptácie objednávky spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o., klientovi, a to v akejkoľvek forme uvedenej v čl. II bod 2 VOP.

 

V.SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

Klient je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o., uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.

2. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o., uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie príjmový pokladničný doklad alebo doklad z registračnej pokladne vystavený klientovi spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o.

3. Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o., na základe objednávky klienta dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  klientovi vystaví, ak nie je nižšie uvedené inak.

4. Klient je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o.,  podľa pravidiel stanovených v VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o.,  písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že klient prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

5. V prípade klienta, ktorý prekročí stanovenú dobu splatnosti, je spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia klientovi. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia elektronickej pošty na technickom zariadení klienta. V takomto prípade, sú strany povinné navzájom si vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o., prípadne po dohode s ňou a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo klienta.

6. Spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  si vyhradzuje právo vyžadovať od klienta, ktorý má voči spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o., neuhradené záväzky po lehote splatnosti, alebo také záväzky mal opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. Pokiaľ klient túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o.,  uhradí.

7. V prípade, že klient zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, je spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  oprávnená vyhradiť si právo dodať tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, t.j. po pripísaní celej sumy kúpnej ceny na účet spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o.,  (klient bude spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o., o takomto postupe vopred informovaný).

8. Ak spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  objednaný tovar nemôže dodať a ak sa s klientom nedohodli na náhradnom plnení resp. o náhradnom termíne dodania, je spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o., povinná vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu klientovi do 7 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zanikajú akékoľvek ďalšie nároky klienta voči spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o.,

 

VI.PODMIENKY DODANIA TOVARU

 Klient má možnosť osobného odber tovaru v spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o., na adrese uvedenej na internetovej stránke, a to v osobitne dohodnutý odberný deň a v hodinách od 7:00 do 15:30 počas pracovných dní. Spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o., na základe výslovnej žiadosti klienta uvedenej v objednávke dodá tovar na dohodnutú adresu v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe (v hodinách od 07:00 do 15:30).2. Ak nie je medzi spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o.,  a kupujúcim dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  dodať objednaný tovar najneskôr do 21 pracovných dní (mimo SO, NE, sviatkov) od uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. IV bod 2 VOP, t.j. doručením akceptácie objednávky klientovi zo strany spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o.3. Termíny dodania tovaru, ktorý nie je uvedený na internetovej stránke spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o., (ktorý bude dodaný klientovi na základe jeho osobitnej požiadavky) sa stanovujú dohodou v závislosti od jeho charakteru.

 1. Spolu s dodaným tovarom spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  odovzdá klientovi dodací list, v ktorom bude uvedená identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Klient je povinný po skontrolovaní dodaného tovaru na dodací list čitateľne uviesť priezvisko preberajúceho, č. občianskeho preukazu, prípadne názov spoločnosti v písomnej alebo tlačenej podobe, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  oprávnená odmietnuť tovar klientovi odovzdať. Podpisom dodacieho listu klient potvrdzuje, že tovar bol prevzatý neporušený a nepoškodený. Klient je povinný spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o., neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností klienta podľa tohto bodu.
 2. Spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  vystaví klientovi daňový doklad – faktúru, ktorú mu odovzdá pri odovzdaní tovaru spolu s dodacím listom, prípadne faktúru bezodkladne zašle klientovi poštou (platí v prípade, ak sa spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o.,  nerozhodne využiť postup upravený v čl. V bod 7 VOP). Každá faktúra bude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, v zmysle momentálne platnej právnej úpravy.
 3. Klient je oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť (t.j. preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o.,) ak obsahuje nesprávne cenové údaje, alebo chýbajú vo faktúre niektoré z podstatných zákonom stanovených náležitostí. Spolu s vrátenou faktúrou je kupujúci povinný písomne špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru faktúra vykazuje. V prípade, že je faktúra skutočne vystavená chybne, spoločnosť BOZP Danny Agency, s.r.o., vystaví klientovi novú faktúru, pričom lehota splatnosti sa nemení.
 4. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na klienta okamihom prevzatia dodaného tovaru klientom (resp. ním poverenou osobou) od spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o.
 5. Klient nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o.

 

VII. REKLAMÁCIE A ZÁRUČNÁ LEHOTA

 1. Klient je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo a prezrieť si kvalitu tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné vady tovaru pri dodávke je klient povinný reklamovať písomne prípadne osobne v spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o., ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia tovaru. K reklamovanému tovaru je klient povinný priložiť čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru a podrobný popis vady, v opačnom prípade klient nemá nárok na reklamáciu tovaru.
 2. Ak je klient spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o klienta, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má právo, bez ohľadu na druh dodávaného tovaru, od zmluvy odstúpiť do 10 dní odo dňa dodania tovaru. Právo odstúpiť od zmluvy však klient nemá, ak je dodávaný tovar upravený osobitne podľa jeho priania alebo pre jeho osobu, alebo podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.
 3. Na dodávaný tovar je klientovi poskytnutá záručná lehota stanovená v momente kúpy tovaru všeobecne záväzným právnym predpisom.

 

VIII.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 15.05.2017.Odoslaním objednávky potvrdzuje klient spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o., že akceptuje VOP v znení platnom k momentu odoslania objednávky.3. Klient odoslaním objednávky udeľuje spoločnosti BOZP Danny Agency s.r.o., v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o., za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa VOP a za účelom ponúkania služieb a produktov spoločnosťou BOZP Danny Agency, s.r.o., zasielaní informácií o jej činnosti, a to aj elektronickými prostriedkami. Súhlas klient udeľuje na dobu do jeho odvolania. Klient má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o., alebo na poštovú adresu spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o.