Rekvalifikačné kurzy REPAS cez úrad práce

REKVALIFIKAČNÉ KURZY OBSLUHY MOTOROVÝCH VOZÍKOV A STROJNÍKOV STAVEBNÝCH STROJOV ABSOLVUJETE VĎAKA PROJEKTU RE-PAS ÚPLNE ZADARMO. STAČÍ BYŤ EVIDOVANÝ/NÁ NA ÚRADE PRÁCE

REKVALIFIKAČNÉ KURZY RE-PAS V BOZP DANNY AGENCY ABSOLVUJETE  

POSTUP PRE ZÍSKANIE KURZU CEZ RE-PAS

UPOZORNENIE !!! 

Úrad práce má na schválenie Vášho kurzu až 30 dní ! Všetky doklady je potrebné na úrad doručiť v stanovenom termíne. Ak uchádzač o zamestnanie predčasne ukonči rekvalifikáciu bez vážnych dôvodov a úrad práce Vás vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie, úrad práce Vám kurz nepreplatí.

KONTAKT PRE KURZY RE-PAS ZADARMO

Stačí nás kontaktovať na +421 911 263 510 alebo kurzy@bozpslovakia.sk,  kde Vám poskytneme všetky potrebné informácie. 

REPAS pre nezamestnaných – POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PODPORU REKVALIFIKÁCIE UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Projekt je zameraný na podporu zamestnateľnosti:
→ uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci aktivity č. 1 Podpora rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie,
→ mladých uchádzačov o zamestnanie a mladých znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú NEET v rámci aktivity č. 2 Podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v situácii NEET.

Uchádzač, ktorý je evidovaný na úrade a ktorý má záujem o finančnú podporu jeho rekvalifikácie, si z verejne dostupných zdrojov sám vyhľadá a vyberie rekvalifikáciu (vzdelávací program), o ktorú prejaví záujem a poskytovateľa rekvalifikácie (vzdelávacieho programu), s ktorým sa dohodne na zabezpečení tejto rekvalifikácie. V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o celoživotnom vzdelávaní“) musí byť vzdelávanie v rozsahu minimálne 10 vyučovací hodín.

V rámci projektu môže byť akceptovaná len rekvalifikácia, ktorá bude vo väzbe na profesiu uvedenú v žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu rekvalifikácie uchádzača a u ktorej bude preukázaná možnosť uplatnenia sa na trhu práce po absolvovaní rekvalifikácie. Pri posudzovaní žiadostí sa bude prihliadať na najžiadanejšie nedostatkové pracovné pozície na trhu práce.

 OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

Oprávneným žiadateľom sú nasledovní žiadatelia spĺňajúci podmienky cieľovej skupiny:

a) uchádzač o zamestnanie – podľa § 6 ods.1 zákona o službách zamestnanosti je to občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov úradu,

b) znevýhodnený uchádzač o zamestnanie – podľa § 8 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti je to:

-občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie,

-občan starší ako 50 rokov veku,

-občan vedený v evidencii uchádzačov menej ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,

-občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa §16 ods. 4 písm. b) zákona o výchove a vzdelávaní,

-občan, ktorý v období najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie a nevykonával alebo neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,

-štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,

-občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky podľa §19 zákona o výchove a vzdelávaní,

-občan so zdravotným postihnutím,

-občan, ktorý ukončil poberanie materského alebo poberanie rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ktorý počas poberania materského alebo počas poberania rodičovského príspevku nemal príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti

Mladý uchádzač o zamestnanie – na účely projektu ide o mladého uchádzača vo veku do 30 rokov (30 rokov mínus 1 deň), ktorý je v situácii NEET.

Za NEET sa považuje uchádzač, ktorý nie je zamestnaný, nepokračuje v procese vzdelávania alebo tréningu, ani v procese odbornej prípravy (not in employment, education or training), t. j. ktorý:

– nie je zamestnaný = nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (netýka sa práce na dohodu, ktorá sa nepovažuje za zamestnanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti), ani nie je zaradený na niektorý z nástrojov AOTP, v rámci ktorých sú uchádzači umiestnení na trhu práce, teda sa zamestnajú,

– nepokračuje v procese vzdelávania = neštuduje (ani externe), ani nie je zaradený na žiadnom z nástrojov AOTP, v rámci ktorých sú uchádzači stále vedení v evidencii uchádzačov (napr. poradenstvo, vzdelávanie, rekvalifikácia a pod.),

– nezúčastňuje sa na odbornej príprave (tréningu) = nezúčastňuje sa odbornej prípravy, pričom za odbornú prípravu sa v tomto prípade považuje učňovské školstvo, absolventská prax a pod.,

Znevýhodnený mladý uchádzač o zamestnanie – za znevýhodneného mladého uchádzača sa považuje uchádzač, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky:

– mladého uchádzača (uchádzač má 30 rokov mínus jeden deň a zároveň je v situácii NEET) a zároveň

– znevýhodneného uchádzača (v súlade § 8 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti).

 

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo