BOZP školenie pre svojich zamestnancov je jednou zo základných povinností zamestnávateľa. Túto povinnosť ustanovuje zákon 124/2006 Z.z. o BOZP.

BOZP školenie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musia absolvovať všetci zamestnanci:

 • pri prijatí do zamestnania
 • pri preložení na inú prácu
 • pri zavedení nových pracovných postupov a technológií
 • pri zaradení na nový pracovný prostriedok alebo pracovisko
 • pravidelne minimálne raz za 24 mesiacov

BOZP školenie sa musia uskutočňovať v pracovnej dobe a náklady s nimi spojené je povinný znášať zamestnávateľ. Predpisov súvisiacich s bezpečnosťou pri práci je veľké množstvo. Naše školenia prispôsobujeme na mieru zákazníkovi a preberáme len predpisy, ktoré priamo súvisia s činnosťou firmy.

Vykonávame školenia z Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Vstupné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • Opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • Školenia pre zamestnancov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Dokumentácia Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Základný balík dokumentácií BOZP sa skladá :

 • Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie – TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN
 • Smernica BOZP „Určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom“
 • Základné zásady pri zamestnávaní mladistvých
 • Základné zásady pri zamestnávaní žien
 • Smernica BOZP – Na poskytovanie OOPP
 • Smernica BOZP – Na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu
 • Smernica BOZP – Na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok
 • Smernica BOZP – Na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
 • Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti
 • Všeobecné zásady bezpečného správania sa na pracovisku
 • Posúdenie rizík – profesií
 • Zoznam OOPP pre jednotlivé profesie
 • Pravidlá pre vybavovanie pracovísk lekárničkami
 • Prevádzkové poriadky

CENNÍK POSKYTOVANIA SLUŽIEB AUTORIZOVANÉHO BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA

Poskytovanie služieb Autorizovaného  bezpečnostného technika
Počet zamestnancov organizácie €/mesiac
Do 5 zamestnancov 20 €
Od 6 – 10 zamestnancov 25 €
Od 11 – 20 zamestnancov 30 €
Od 21 – 35 zamestnancov 40 €
Od 36 – 50 zamestnancov 60 €
Od 50 zamestnancov Dohodou
Dokumentácia Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Základný balík 180 €