Zabzepečujeme komplet BOZP a OPP na mieru
Cenník

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, skrátene BOZP, predstavuje neoddeliteľnú súčasť každého pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Právna úprava BOZP je obsiahnutá v zákone č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Každý zamestnávateľ sa musí riadiť zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z.z.“). Zamestnávatelia musia vytvoriť podmienky na splnenie ochrany zamestnancov, čím sa vlastne sami chránia pred prípadnými následkami porušovania pravidiel BOZP. Základnými podmienkami na zaistenie BOZP sa rozumejú minimálne požiadavky, ktoré sú platné rovnako pre všetkých zamestnávateľov.

V rámci prevencie zamestnávateľ musí vykonať všetko preto, aby nedošlo k nežiadúcej udalosti a musí sa pripraviť na to, čo bude robiť, ak k udalosti dôjde. Povinnosťou zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia je:

 • vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky na ochranu života a zdravia zamestnancov v prípade mimoriadnych udalostí, vrátane požiarov a na poskytnutie prvej pomoci,
 • určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia, vrátane poskytnutia prvej pomoci,
 • na účel prvej pomoci vybaviť pracoviská prostriedkami prvej pomoci, určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť zamestnancov na vykonávanie záchranných prác a evakuácie a na poskytnutie prvej pomoci.

Povinné školenie (oboznamovanie) zamestnancov o BOZP

Zamestnávateľ na úseku BOZP má aj povinnosť informovať a oboznamovať svojich zamestnancov. Táto povinnosť je známa aj ako pravidelné školenie zamestnancov o BOZP. Je upravená v § 7 zákona č. 124/2006 o BOZP. Zamestnávateľ musí vo vnútornom predpise upraviť spôsob vykonania školenia BOZP, ako aj požiadavky na odbornú spôsobilosť zamestnancov vykonávajúcich školenie. Okrem toho musí vo vnútornej smernici určiť pravidelnosť školení tak, aby sa školenie vykonávalo najmenej raz za tri roky. Oboznamovanie BOZP (školenie) sa musia uskutočňovať v pracovnej dobe a náklady s nimi spojené je povinný znášať zamestnávateľ. Predpisov súvisiacich s bezpečnosťou pri práci je veľké množstvo. Naše školenia prispôsobujeme na mieru zákazníkovi a preberáme len predpisy, ktoré priamo súvisia s činnosťou firmy.

Vykonávame školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

 • Vstupné oboznamovanie zamestnancov z BOZP
 • Oboznamovanie vedúcich zamestnancov z BOZP
 • Oboznamovanie zástupcov zamestnancov z BOZP
 • Školenie z BOZP pre živnostníkov
 • Školenie obsluhy krovinorezov a vyžínačov
 • Školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Vstupné oboznamovanie z BOZP musia absolvovať všetci zamestnanci:

 • pri prijatí do zamestnania, a to pred nástupom na prácu
 • pri preložení na inú prácu
 • pri zavedení nových pracovných postupov a technológií
 • pri zaradení na nový pracovný prostriedok alebo pracovisko
 • pravidelne minimálne raz za 36 mesiacov

Oboznamovanie pre zamestnancov pracujúcich vo výškach musia absolvovať všetci zamestnanci:

 • pred začatím práce vo výške
 • pred začatím práce nad voľnou hĺbkou
 • pravidelne no minimálne raz za 12 mesiacov

E-SHOP – VIAZACIEPROSTRIEDKY.SK

Nájdete tam kompletnú ponuku viazacích, závesných prostriedkov a príslušenstva v najlepších cenách na Slovensku. Textilné viazacie prostriedky, závesné prostriedky v triede oceli 8 a 10, pevnostné reťaze, pevnostné strmene a ďalšie.

Povinné školenie zamestnancov o BOZP

Zamestnávateľ na úseku BOZP má aj povinnosť informovať a oboznamovať svojich zamestnancov. Táto povinnosť je známa aj ako pravidelné školenie zamestnancov o BOZP. Je upravená v § 7 zákona č. 124/2006 o BOZP. Zamestnávateľ musí vo vnútornom predpise upraviť spôsob vykonania školenia BOZP, ako aj požiadavky na odbornú spôsobilosť zamestnancov vykonávajúcich školenie. Okrem toho musí vo vnútornej smernici určiť pravidelnosť školení tak, aby sa školenie vykonávalo najmenej raz za tri roky.

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne informovať zamestnancov:

 • s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,
 • s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu pôsobiť na zdravie, a s ochranou pred nimi,
 • so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca,
 • so zoznamom prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám; ktoré sú spojené so špecifickým rizikom pre tieto ženy alebo ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom mladším ako 18 rokov,
 • o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika,
 • o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,
 • o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie,
 • o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach navrhnutých a nariadených príslušným inšpektorátom práce,
 • o pracovných úrazoch, chorobách z povolania a o ostatných poškodeniach zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach.

Zabezpečujeme aj tieto školenia:

 • obsluha motorových vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov
 • obsluha stavebných strojov
 • obsluha mostových žeriavov, hydraulickej ruky, mobilných a vežových žeriavov
 • obsluha pohyblivých pracovných plošín bez ŠPZ
 • viazač bremien
 • školenie pilčíkov
 • školenie lešenárov
 • automatické upozornenie na Vaše najbližšie opakované školenie, oboznamovanie alebo AOP

 

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo