Pre  právnickú osobu a podnikajúcu fyzickú osobu, ponúkame prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.
 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 • Určovanie protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadky.
 • Vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.
 • Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom.
 • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
 • Zabezpečenie kontroly úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov podľa projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby.
 • Zastupovanie právnickej osoby pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru.
 • Spolupráca pri plnení ostatných povinností zo Zákona č. 314/2002 a poskytovanie potrebných informácii a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi.

Vykonávame školenia a odbornú prípravu v oblasti OPP, a to:

 • školenie zamestnancov
 • školenie vedúcich zamestnancov
 • odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky
 • odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska
 • odborná príprava osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase

DOKUMENTÁCIA OPP

Základný balík dokumentácií Požiarnej ochrany

 • Požiarne poplachové smernice,
 • Požiarny poriadok,
 • Požiarna identifikačná karta,
 • Požiarnu knihu,
 • Pokyny pre ohlasovňu požiarov,
 • Pokyny pre zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase,
 • Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • Záznamy o vykonanom školení protipožiarnej hliadky a vedúcich.

Cenník POSKYTOVANIA SLUŽIEB TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY

Služby technika požiarnej ochrany
Počet zamestnancov organizácie €/mesiac
Do 5 zamestnancov 20 €
Od 6 – 10 zamestnancov 25 €
Od 11 – 20 zamestnancov 30 €
Od 21 – 35 zamestnancov 40 €
Od 36 – 50 zamestnancov 60 €
Od 50 zamestnancov Dohodou
Dokumentácia Požiarnej ochrany
Základný balík 150 €

 

   Pri objednaní služieb ABT + technika požiarnej ochrany => ZĽAVA 20%