Ochrana pred požiarmi

PRE  PRÁVNICKÚ OSOBU A PODNIKAJÚCU FYZICKÚ OSOBU, PONÚKAME PROSTREDNÍCTVOM TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY PLNENIE TÝCHTO POVINNOSTÍ:

VYKONÁVAME ŠKOLENIA A ODBORNÚ PRÍPRAVU V OBLASTI OPP, A TO:

DOKUMENTÁCIA OPP

Základný balík dokumentácií Požiarnej ochrany

  1. Požiarna identifikačná karta
  2. Požiarne poplachové smernice
  3. Požiarny poriadok
  4. Tabuľky protipožiarnej hliadky pracoviska
  5. Požiarnu knihu
  6. Pokyny pre ohlasovňu požiarov
  7. Pokyny pre zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase
  8. Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok pracovísk
  9. Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
  10. Záznamy o vykonanom školení protipožiarnej hliadky a vedúcich

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo