Vodiči referentských vozidiel

Súčasná legislatíva nepozná pojem riadenie motorového vozidla referentským spôsobom. Používaním v bežnej praxi sa tento pojem všeobecne zaužíval. V zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, je uvedený pod týmto pojmom pracovník, ktorý na pracovnej ceste vedie vozidlo prevádzkovateľa (zamestnávateľa).

V zmysle nariadení § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

Podľa § 39 ods.1 Zákonníka práce medzi právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patria aj technické predpisy a dopravné predpisy, pokiaľ riešia problematiku bezpečnosti práce zamestnancov a upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia. V zmysle uvedeného je zamestnávateľ povinný preškoliť zamestnancov, ktorí v pracovnej dobe vedú vozidlo zamestnávateľa v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, aj z týchto predpisov (technických a dopravných) ako súčasť bezpečnostných predpisov.

Školenie vodičov referentov nemusí vykonávať autoškola, tak ako to bolo v požiadavkách vyhlášky č. 55/1991 Zb., ktorá bola zrušená zákonom č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, ale môže ho vykonávať sám zamestnávateľ pokiaľ sám spĺňa odbornú spôsobilosť alebo právnické a fyzické osoby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sú oprávnené na túto činnosť v zmysle tohto zákona.

Pokiaľ chce fyzická alebo právnická osoba vykonávať tieto školenia pre zamestnancov iného zamestnávateľa, požiada Národný inšpektorát práce o vydanie oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie na skupinu 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky (v rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov).

 

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo