Zabezpečenie BOZP a požiarnej ochrany

Povinnosťou každého zamestnávateľa v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je aj zriadenie bezpečnostnotechnickej služby. Zamestnávateľ má pri spôsobe zabezpečovania bezpečnostnotechnickej služby na výber z dvoch možností. Môže si ju zabezpečovať:

Zamestnávateľ, ktorý vykonáva bezpečnostnotechnickú službu vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami. Zamestnanci vykonávajúci bezpečnostnotechnickú službu musia byť vo vzťahu k zamestnávateľovi v trvalom pracovnom pomere a musia byť odborne spôsobilí. Odborná spôsobilosť člena bezpečnostnotechnickej služby sa preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti. Z tohto dôvodu môže zamestnanec vykonávať úlohy bezpečnostnotechnickej služby buď ako bezpečnostný technik (dokladom je osvedčenie bezpečnostného technika) alebo autorizovaný bezpečnostný technik (dokladom je osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika).

Ak ale zamestnávateľ s ohľadom na veľkosť podniku, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok vlastných odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom.

Ponúkame vám široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi. Zabezpečujeme nielen činnosť bezpečnostno-technickej služby (BOZP), činnosť protipožiarnej ochrany (PO), ale aj ďalšie špecifické požiadavky ako sú školenia a podobne.

Čo obsahujú naše služby BOZP?

Čo obsahujú služby požiarnej ochrany?

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo