Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze, inom úraze alebo chorobe z povolania

V zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) ustanovená oznamovacia povinnosť zamestnanca v súvislosti s pracovnými úrazmi.

Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik:

Rovnako sa tieto oznamovacie povinnosti vzťahujú aj na osobu, ktorá bola svedkom týchto udalostí, teda napríklad iného zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný vo svojom vnútornom predpise určiť komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik pracovného úrazu, iného úrazu, smrti, nebezpečnej udalosti alebo závažnej priemyselnej havárie. Po tomto oznámení je zamestnávateľ povinný bezodkladne vykonať potrebné opatrenia s cieľom zabrániť ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia.

Ak bol v súvislosti s pracovným úrazom pravdepodobne spáchaný trestný čin alebo došlo k smrti alebo ťažkej ujme na zdraví, zamestnávateľ nesmie meniť stav pracoviska do príchodu vyšetrujúcich orgánov. Ak je však potrebné meniť stav pracoviska pre zabránenie ďalšieho ohrozenia života a zdravia alebo veľkej hospodárskej škody, zamestnávateľ je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takej udalosti (napríklad fotodokumentácia pracoviska).

Poznámka: Závažná priemyselná havária je udalosť, ktorou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok.

Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze s práceneschopnosťou viac ako tri dni

Pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu, je zamestnávateľ povinný registrovať (tzv. registrovaný pracovný úraz) tak, že:

Vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze je prílohou vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze.

TIP: Problematika BOZP je komplexná téma, ktorú je v mnohých prípadoch najefektívnejšie zabezpečiť dodávateľským spôsobom. Vyžiadajte si od nás  nezáväznú cenovú ponuku na zabezpečenie BOZP a požiarnej ochrany .

 

Oznamovanie pracovných úrazov a ich zaznamenávanie v osobitnej evidencii

Zamestnávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí oznámenia registrovaného pracovného úrazu jeho vznik oznámiť:

  1. zástupcom zamestnancov (odborovej organizácii) vrátane príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť,
  2. príslušnému útvaru Polície, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin,
  3. príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz.

Ak dôjde k vzniku závažnej priemyselnej havárie, oznamuje sa táto skutočnosť príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.

Záznam o registrovanom pracovnom úraze je zamestnávateľ povinný do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, zaslať príslušnému inšpektorátu práce a doručiť ho zamestnancovi , ktorý tento registrovaný pracovný úraz utrpel alebo pozostalým, ak zamestnanec v dôsledku pracovného úrazu zomrel. V lehote do 30 dní odo dňa, keď sa o vzniku závažného pracovného úrazu dozvedel, je zamestnávateľ povinný zaslať príslušnému inšpektorátu práce aj správu o vyšetrení príčin a okolností jeho vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu.

Zamestnávateľ je povinný ohľadom pracovných úrazov viesť aj niekoľko evidencií:

 

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo