Platnosť preukazov

Nezabudnite včas zabezpečiť  lekársku prehliadku a aktualizačnú odbornú prípravu pre predĺženie platnosti preukazov.

Problematiku platnosti preukazov rieši § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a stanovuje určité povinnosti pre jeho vlastníka:

LEKÁRSKA PREHLIADKA

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad, je povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa

a) vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu,

b) vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Prechodné obdobie

Fyzická osoba, ktorá má platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad vydané pred 1. januárom 2014, je povinná podrobiť sa do 31. decembra 2014 lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobila v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013. Platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad vydané pred 1. januárom 2014 stráca platnosť najneskôr 31. decembra 2014, ak fyzická osoba

>a) sa nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo

b) podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydané preukaz, osvedčenie alebo doklad

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA (AOP)

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad, je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu AOP je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad, povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej AOP. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade dátum ukončenia AOP.

PREUKAZ, OSVEDČENIE ALEBO DOKLAD STRÁCA PLATNOSŤ

a) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí,

b) ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo ak podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydané preukaz, osvedčenie alebo doklad,

c) ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.

NA KTORÉ PREUKAZY, OSVEDČENIA A DOKLADY SA TIETO POVINNOSTI VZŤAHUJÚ?

a) revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových,

b) osoby na obsluhu kotla I. až V. triedy,

c) osoby na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa,

d) revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích,

e) osoby na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu,

f) osoby na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1, 5 m,

g) osoby na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb,

h) viazača bremien,

i) revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových,

j) osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov,

k) osoby na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi,

l) elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických,

m) revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických,

n) osoby na obsluhu motorových vozíkov,

o) osoby pracujúcej vo výške 1, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky,

p) osoby na montáž a demontáž lešenia (lešenár),

q) osoby na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení,

r) osoby na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, a to

1. samochodných rezačiek,

2. obilných kombajnov,

3. špeciálnych strojov na zber poľnohospodárskych plodín,

s) osoby na obsluhu vybraných lesníckych strojov,

t) osoby na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo