Platnosť oprávnení na výchovu a vzdelávanie

Vzhľadom na časté dotazy odbornej verejnosti a na problémy súvisiace s uchádzaním sa o zákazky viazané na platnosť oprávnení, ktoré v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydáva Národný inšpektorát práce, upozorňujeme na znenie ustanovenia § 39c uvedeného zákona, podľa ktorého:

Oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14, oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv vyhradeného technického zariadenia a na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom podľa § 15, oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby podľa § 21 a oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas.

Poznámka: Oprávnenia vydávané do 31. mája 2010 boli vydávané vo vtedy platnom znení zákona č. 124/2006 Z. z. na 5 rokov. Od 1. júna 2010 NIP vydával v zmysle novely zákona tieto oprávnenia na dobu neurčitú.
Národný inšpektorát nebude vydávať žiadne doklady o predĺžení platnosti týchto oprávnení, vzhľadom na to, že predĺženie ich platnosti vyplýva priamo zo zákona.

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo