Lešenári

1. O KURZE

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na montáž a demontáž lešenia so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a praktickou skúškou a následne im bude vystavený Preukaz lešenára v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

2. PODMIENKY ÚČASTI NA VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ OSÔB NA MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENIA

ukončená základná školská dochádzka,
vek najmenej 18 rokov,
zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov

3. ROZSAH KURZU

Základný kurz –  (v závislosti od vybraného typu lešenia)
Opakované oboznamovanie – 4 hodiny
Aktualizačná odborná príprava – 4 hodiny

4. OPAKOVANÉ OBOZNAMOVANIE A AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

Opakované oboznamovanie každých 12 mesiacov v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 147/2013 Z.z.,
Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z.z.,

5. DRUHY LEŠENIA

A – rúrkové lešenie
B – podporné lešenie
C – pojazdné a voľne stojace lešenie
D – drevené lešenie
E – stavebný plošinový výťah
F – dielcové lešenie

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo