Kontrola BOZP pri manipulácii s materiálom a pri jeho skladovaní

Cieľom tejto mimoriadnej úlohy bolo zlepšenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) v subjektoch vykonávajúcich skladovanie materiálov. Úloha bola realizovaná vo všetkých krajoch celkom 81 inšpektormi práce v stanovenom termíne od 22. 06. 2015 do 30. 06. 2015.

Výber kontrolovaných subjektov bol zameraný na subjekty:

Skontrolovaných bolo celkom 98 subjektov a zistených celkom 539 nedostatkov, z toho 43 nedostatkov bolo závažných.

Najviac nedostatkov sa týkalo nasledovného:

Zistené závažné porušenia:

Na základe vykonaných kontrol boli vydané 2 rozhodnutia o zákaze, a to z nasledovných dôvodov:

Za zistené porušenia bolo zo strany orgánov inšpekcie práce kontrolovaným subjektom navrhnutých zamestnávateľom celkom 51 finančných postihov vo výške 32 600 eur a jednotlivcovi bola uložená 1 bloková pokuta vo výške 30 eur.

Zistené nedostatky často vyplývali z nepochopenia implementácie jednotlivých ustanovení právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP a tiež z nedbalosti zamestnávateľov. Zamestnávatelia vo viacerých prípadoch uvítali poradenstvo, ktoré im inšpektori práce poskytli v danej oblasti. Previerky prispeli k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v uvedenej oblasti.

Zdroj text: www..safework.gov.sk

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo