Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

Koordinátor bezpečnostna stavenisku (podľa NV SR č. 396/2006 Z.z.,) o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko ukladá stavebníkovi, aby poveril jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti a jedného alebo viacerých koordinátorov projektovej dokumentácie pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Kto môže vykonávať koordinátora bezpečnosti? Koordinátorom bezpečnosti môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik.

KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI ZAHŔŇA UPLATŇOVANIE ZÁSAD PODĽA § 6 NV SR Č. 396/2006 Z.Z.,

Ponúkame Vám odbornú spoluprácu za účelom plnenia úloh na zaistenie BOZP pri realizácii prác na stavenisku. Prostredníctvom našich kvalifikovaných koordinátorov BOZP pre Vás zabezpečíme splnenie platných legislatívnych požiadaviek, najmä:

Túto službu vám na základe našej odbornej spôsobilosti vieme ponúknuť v plnom rozsahu a vykonávať v súlade s platnou legislatívou.

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI V PRIEBEHU PRÍPRAVY STAVBY:

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRI REALIZÁCII STAVBY:

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo