Povinnosťou každého zamestnávateľa v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je aj zriadenie bezpečnostnotechnickej služby. Zamestnávateľ má pri spôsobe zabezpečovania bezpečnostnotechnickej služby na výber z dvoch možností. Môže si ju zabezpečovať:

 • sám prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo
 • dodávateľským spôsobom, keď si túto službu objedná.

Zamestnávateľ, ktorý vykonáva bezpečnostnotechnickú službu vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami. Zamestnanci vykonávajúci bezpečnostnotechnickú službu musia byť vo vzťahu k zamestnávateľovi v trvalom pracovnom pomere a musia byť odborne spôsobilí. Odborná spôsobilosť člena bezpečnostnotechnickej služby sa preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti. Z tohto dôvodu môže zamestnanec vykonávať úlohy bezpečnostnotechnickej služby buď ako bezpečnostný technik (dokladom je osvedčenie bezpečnostného technika) alebo autorizovaný bezpečnostný technik (dokladom je osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika).

Ak ale zamestnávateľ s ohľadom na veľkosť podniku, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok vlastných odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom.

Ponúkame vám široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi. Zabezpečujeme nielen činnosť bezpečnostno-technickej služby (BOZP), činnosť protipožiarnej ochrany (PO), ale aj ďalšie špecifické požiadavky ako sú školenia a podobne.

Čo obsahujú naše služby BOZP?

 • vstupný audit dokumentácie a stavu pracovísk so stanovením nedostatkov a návrhov na odstránenie, spracovanie kompletnej dokumentácie BOZPv zmysle príslušných právnych predpisov,
 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z § 22 a § 24 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení,
 • vykonávanie školení novoprijatých zamestnancov, resp. predpísaných opakovaných školení zamestnancov najmenej 1 x za 24 mesiacov, zabezpečovanie predpísaných školení inými oprávnenými organizáciami (napr. vodiči – referenti, obsluha zdvíhacích, plynových a tlakových zariadení, práca s VZV ap.),
 • zabezpečovanie predpísaných skúšok a kontrol (revízií) vyhradených technických zariadení (elektrických, plynových tlakových a zdvíhacích),
 • zúčastňovanie sa kontrol vykonávaných zo strany Štátneho odborného dozoru (Inšpektorát práce),
 • ohlasovanie vzniknutých pracovných úrazov, vedenie ich evidencie a registrovanie v zmysle príslušných právnych predpisov,
 • konzultačné a poradenské služby v oblasti  BOZP.

Čo obsahujú služby požiarnej ochrany?

 • vstupný audit dokumentácie a stavu pracovísk so stanovením nedostatkov a návrhov na odstránenie,
 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, vykonávanie protipožiarnych preventívnych prehliadok,
 • zastupovanie pri kontrolách štátneho požiarneho dozoru,
 • riadenie činnosti protipožiarnych hliadok a iných zamestnancov poverených plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi,
 • vykonávanie školení a odbornej prípravy zamestnancov o ochrane pred požiarmi v predpísaných termínoch, resp. priebežne pri nástupe nových zamestnancov,
 • posudzovanie požiarnych nebezpečenstiev v objektoch a návrh príslušných opatrení,
 • zabezpečovanie vykonávania kontrol (revízií) požiarnotechnických zariadení,
 • konzultačné a poradenské služby v oblasti PO.