Rekvalifikačné kurzy obsluhy motorových vozíkov a strojníkov stavebných strojov absolvujete vďaka projektu RE-PAS úplne ZADARMO.Stačí byť evidovaný/ná na úrade práce môžete sa rekvalifikovať kurzom od BOZP Danny Agency.

Rekvalifikačné kurzy RE-PAS v BOZP Danny Agency absolvujete  

 • RÝCHLO A JEDNODUCHO
 • NA KURZ NEČAKÁTE a nastupujete hneď po schválení Úradom práce
 • NEZAPLATÍTE ŽIADNE ZÁLOHY ANI DODATOČNÉ POPLATKY ako v iných spoločnostiach
 • REKVALIFIKAČNÉ KURZY MÁME AKREDITOVANÉ Národným Inšpektorátom práce v Košiciach a preto ich ÚPSVaR prepláca  bez problémov

Postup pre získanie kurzu cez RE-PAS

 • Treba sa informovať na Vašom Úrade práce, či máte nárok na rekvalifikačný kurz  ( každý Úrad práce má odlišné kritéria )
 • Uchádzači  evidovaný  na Úrade práce z Nitry a okolia odporúčame Vám osobné stretnutie u nás v kancelárii ( dohodnite si termín vopred )
 • Vysvetlíme Vám osobne celý  priebeh kurzu
 • Tlačivo ( časť B ) Vám vyplníme na počkanie a ihneď ho môžete odovzdať na Úrad práce
 • Čím skôr odovzdáte vyplnené tlačivo na Úrade práce tým skôr Vám kurz začne 
 • Treba sa informovať na Vašom Úrade práce, či máte nárok na rekvalifikačný kurz  ( každý Úrad práce má odlišné kritéria )
 • Ak Ste z väčšej diaľky treba nám napísať e-mail s Vašimi údajmi a telefonickým kontaktom 
 • Vyplnené tlačivo ( časť B ) spolu s našou akreditáciou Vám pošleme priamo na Vašu adresu a nemusíte chodiť do Nitry 
 • Čím skôr odovzdáte vyplnené tlačivo na Úrade práce tým skôr Vám kurz začne 

 UPOZORNENIE !!! 

Úrad práce má na schválenie Vášho kurzu až 14 dní !!! Všetky doklady je potrebné na úrad doručiť v stanovenom termíne. Ak uchádzač o zamestnanie predčasne ukonči rekvalifikáciu bez vážnych dôvodov a úrad práce Vás vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie, úrad práce Vám kurz nepreplatí.

KONTAKT PRE KURZY RE-PAS ZADARMO

Stačí nás kontaktovať na 0950 50 22 57 alebo kurzy@bozpslovakia.sk  kde Vám poskytneme všetky potrebné informácie. 

 

Tlačivá potrebné k RE-PASU:

Súbor na stiahnutie vo formáte PDF
Súbor na stiahnutie vo formáte PDF

Požiadavka na rekvalifikáciu sa vypĺňa nasledovne:

Vy vyplníte:
ČASŤ A:
Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu + ČESTNÉ VYHLÁSENIE

My Vám vyplníme:
ČASŤ B: Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie.

Potenciálny zamestnávateľ vyplní:
ČASŤ C:
Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru -väčšina úradov práce toto tlačivo nevyžaduje. Treba sa dopredu informovať.

Príspevok na rekvalifikáciu – § 54 ods. 1 písm. d) – REPAS

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ požadovanej rekvalifikácie.

Rekvalifikácia je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností. Akreditácia/osvedčenie/oprávnenie sa nevyžaduje pri vzdelávacích kurzoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií a vzdelávacích kurzoch na získanie praktických skúseností. Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území SR.

Nie je možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu, na ktorú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov poskytol úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok v zmysle § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľ rekvalifikácie je vzdelávacia inštitúcia, ktorá zrealizuje rekvalifikáciu. Poskytovateľ rekvalifikácie bude akceptovaný len v prípade, ak má vydanú akreditáciu na vzdelávací kurz, resp. realizuje neakreditované vzdelávacie kurzy v zmysle legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

Rekvalifikácia sa uskutočňuje v:

 1. akreditovaných/osvedčených/oprávnených vzdelávacích kurzoch,
 2. vzdelávacích kurzoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií a zameraných na rozvoj jazykových kompetencií a vzdelávacích kurzoch na získanie praktických skúseností, na ktoré sa akreditácia/osvedčenie/oprávnenie nevyžaduje.

Uchádzač o zamestnanie si sám z verejne dostupných vzdelávacích kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh.

Požiadavka má tri hlavné časti:

 • časť A – Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
 • časť B – Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie, ktoré na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie,
 • časť C – Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní potenciálny zamestnávateľ len v prípade, ak má uchádzač o zamestnanie prísľub na prijatie do pracovného pomeru,
 • súčasťou požiadavky je príloha „Čestné vyhlásenie“, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie.

V prípade, ak uchádzač o zamestnanie pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je ku dňu podania požiadavky povinný preukázať túto skutočnosť čestným vyhlásením.

V prípade, ak uchádzač o zamestnanie pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je povinný v zmysle § 70 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. O službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu podania požiadavky preukázať:

 1. splnenie daňových povinností podľa osobitného predpisu – táto skutočnosť sa preukazuje potvrdením z príslušného daňového úradu, nie starším ako 3 mesiace,
 2. splnenie povinností odvodu preddavku poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Táto skutočnosť sa preukazuje potvrdením príslušných poisťovní, nie staršími ako 3 mesiace,
 3. skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru – táto skutočnosť sa preukazuje formou čestného vyhlásenia,
 4. skutočnosť, že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní. Táto skutočnosť sa preukazuje formou čestného vyhlásenia,
 5. skutočnosť, že nemá voči úradu záväzky – táto skutočnosť sa preukazuje formou čestného vyhlásenia,
 6. skutočnosť, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti. Táto skutočnosť sa preukazuje potvrdením z príslušného inšpektorátu práce, nie staršieho ako 3 mesiace.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný predložiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kompletne vyplnenú požiadavku najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom požadovanej rekvalifikácie.

Keďže na príspevok na rekvalifikáciu nie je právny nárok, úrad požiadavku na rekvalifikáciu zhodnotí z hľadiska účelnosti a efektívnosti a schváli alebo neschváli ju. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS. Bez uzatvorenia dohody o úhrade príspevku na rekvalifikáciu nie je možné príspevok na rekvalifikáciu poskytnúť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné). Maximálne však len do výšky uvedenej v dohode o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a v RE-PASe, na základe písomnej žiadosti o úhradu finančných prostriedkov. Oprávnenými výdavkami uchádzača o zamestnanie nie sú výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi.